Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie

Świadczenia >> Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych

Celem refundacji podatku VAT jest wsparcie gospodarstw domowych używających urządzeń grzewczych zasilanych paliwami gazowymi w formie rekompensaty w 2023 r. podatku VAT na gaz ziemny.

Wniosek składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

Przysługuje za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Wysokość świadczenia to równowartość kwoty podatku VAT wynikającej z opłaconej faktury za okres objęty wnioskiem.

Termin składania wniosku: do 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Do wniosku o refundację podatku VAT należy dołączyć:

  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy obejmujący okres dotyczący wniosku
  • dowód uiszczenia zapłaty za fakturę.

Refundacja podatku VAT przysługuje odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym w przypadku gdy:

a) głównym źródłem ogrzewania są urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi;

b) wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie:

- jednoosobowym nie przekracza 2100 zł
- wieloosobowym
nie przekracza 1500 zł.

Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.

Sposób liczenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego uzależniony jest od terminu złożenia wniosku.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:

  • od 1 stycznia do 31 lipca danego roku  - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2021 r.,
  • od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku  - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2022 r.
  • dochody niepodlegające opodatkowaniu, o których mowa w art. 3 pkt. 1 lit c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
  • dochody z gospodarstwa rolnego.

Czytaj całość publikacji "Świadczenia >> Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych"