ikona wczytywania strony

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2024 to zadanie publiczne współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego

2024-01-09
Logo MRPiPS

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie zaprasza osoby zainteresowane udziałem w programie pn. „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 do zgłoszenia swojego udziału w ww. działaniu.

Program zapewnia świadczenie usług asystenta dla:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczenia traktowane na równi z w/w orzeczeniami (zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mogą polegać na pomocy w :

 • wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 • wsparciu uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 • wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 • wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Gmina przyznając usługi w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2024” w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby osób:

  1. posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  2. posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  3. osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich

Ważne!

 1. Uczestnik Programu może samodzielnie wybrać asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Za członków rodziny należy uznać wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.
 2. W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901), inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego albo finansowane przez PEFRON lub usługi  obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 10, finansowane ze środków publicznych.
 3. Za realizację usługi asystencji osobistej, uczestnik nie ponosi odpłatności.

Komplet dokumentów należy składać do 15 stycznia 2024 r.

 1. bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie, 62-420 Strzałkowo, Al. Prym. Wyszyńskiego 6 lub
 2. za pośrednictwem poczty na w/w adres (decyduje data wpływu do GOPS)

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie. Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością oraz przyznanymi środkami finansowymi. Pracownicy GOPS w Strzałkowie będą się kontaktować z uczestnikami zakwalifikowanymi do Programu.

Po 15 stycznia 2024 r. nabór będzie otwarty, a usługi asystenckie będą przyznawane pod warunkiem dostępnych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie mogą składać poniższe dokumenty do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie.

 1. Karta zgłoszenia (załącznik nr 7)
 2. Karta zakresu czynności (załącznik nr 8)
 3. Deklaracja RODO (załącznik nr 15 + Klauzula informacyjna)
 4. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje na temat programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024” znajdują się  na stronie : https://niepelnosprawni.gov.pl/download/program-aoon-jst-edycja-2024-1692196373.pdf

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia (załącznik nr 7) (plik docx 38KB)
 2. Karta zakresu czynności (załącznik nr 8) (plik docx 28KB)
 3. Deklaracja RODO (załącznik nr 15 + Klauzula informacyjna) (plik docx 24KB)
 4. Klauzula GOPS - ogólna (plik docx 22KB)
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie

ul. Aleja Prymasa Wyszyńskiego 6
62-420 Strzałkowo
tel. (63)275-01-49, (63)274-60-37

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności