Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL

Data publikacji: 2022-07-08

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Gmina Strzałkowo przystąpiła ro realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok.

Data publikacji: 2022-05-09

Logo Wspieraj Seniora

Rada Gminy Strzałkowo podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Strzałkowo do realizacji Programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Moduł II.

 Jest to program, który będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

Realizacja Modułu II ma na celu wsparcie w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom

W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

 • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
 • detektor upadku,
 • czujnik zdjęcia opaski,
 • lokalizator GPS,
 • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

oraz  zakup usługi obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu.

Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Data publikacji: 2022-04-06

Osoby prywatne oraz podmioty udzielające schronienia i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli polsko-ukraińską granicę od 24 lutego 2022 r., mogą otrzymać świadczenie w kwocie 40 zł za osobę dziennie.

Świadczenie może być przyznane każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Świadczenie przysługuje tylko w przypadku, kiedy wnioskujący nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem. Przyznawane jest na podstawie wniosku, za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu.

Świadczenie nie przysługuje, jeśli warunki zakwaterowania lub wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

Załączniki:

 1. Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy (plik doc 40KB)
 2. Załącznik do wniosku (plik pdf 170KB)
 3. Klauzula informacyjna dla osób składajacych wniosek o świadczenie pieniężne w przypadku zakwaterowania obywatela Ukrainy (plik pdf 194KB)

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy

Data publikacji: 2022-03-18

Informujemy, że prawo do skorzystania z jednorazowego świadczenia posiadają obywatele Ukrainy, którzy legalnie wjechali na terytorium Polski od dnia 24 lutego 2022 r. bezpośrednio z terytorium Ukrainy, posiadają nadany numer PESEL i deklarują zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługuje w wysokości 300 zł na osobę i przyznawane jest bez względu na posiadany dochód. Pomoc przeznaczona jest w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w ośrodku pomocy społecznej gminy właściwym ze względu na miejsce pobytu osoby składającej wniosek.

Pomoc przyznaje się na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2022.583)

Załączniki:

 1. WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO / ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ (plik docx 50KB)

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Data publikacji: 2022-03-17

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci jako organizacja pozarządowa, której celem jest dobro dziecka, w odpowiedzi na

 • pogarszającą się sytuację dzieci i młodzieży w zakresie dostępu do publicznej opieki psychologicznej i terapeutycznej,
 • lawinowy wzrost podejmowanych w Polsce przez dzieci prób samobójczych,
 • trudności, z jakimi zmierzyć musiały się dzieci w czasie trwającej już 2 lata pandemii,
 • rosyjską inwazję na Ukrainę i związane z nimi obciążenie psychiczne zarówno dla dzieci jak i dorosłych, tak tych, którzy dziś uciekają i tych, którzy przyglądają się największemu wybuchowi przemocy w tej części świata od II wojny światowej,
 • nasilenie potrzeby skorzystania tu i teraz ze wsparcia w kryzysie

 uruchomiło nową ogólnopolską linię wsparcia psychologicznego:

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży TPD
800 119 119 

Telefon działa codziennie w godz. 14-22.
Połączenia są bezpłatne i anonimowe.

Na linii dyżurują psycholodzy i terapeuci. 

Akademia Rozwoju – Program dla kobiet

Data publikacji: 2022-02-17

Więcej informacji na temat Programu: https://fundacjapfr.pl/akademia_rozwoju

Załączniki:

 1. Program społeczno-rozwojowy „Akademia Rozwoju” (plik pdf 1915KB)

KOMUNIKAT

Data publikacji: 2022-02-02

W związku z odnotowaniem zakażeń koronawirusem wśród pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie, w trosce o wspólne bezpieczeństwo, wprowadza się ograniczenia w pracy jednostki.
Prosimy, aby wszystkie wnioski o udzielenie pomocy świadczonej przez GOPS składane były w miejscu do tego wydzielonym (skrzynka podawcza), znajdującym się na parterze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Szczegółowych informacji nt. świadczeń udzielają pracownicy pod nr tel.:

Świadczenia rodzinne, wychowawcze, alimentacyjne, dodatki osłonowe, dodatki mieszkaniowe
63 2746 039  i  63 2746 040

Pomoc społeczna, Karta Dużej Rodziny
63 2750 149

Zasady korzystania ze świadczeń tut. ośrodka znajdują się w zakładce: Wymagane dokumenty, natomiast wnioski do pobrania są dostępne w zakładce: Druki

ZUS informuje

Data publikacji: 2022-01-27

Rodzinny kapitał opiekuńczy

Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 roku

Załączniki:

 1. Informacje ZUS o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym oraz 500+ (plik pdf 2836KB)

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Data publikacji: 2022-01-11

na stanowisko: Referenta w sekcji świadczeń rodzinnych i wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzałkowie.

Załączniki:

 1. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (plik pdf 250KB)

Dodatek osłonowy

Data publikacji: 2022-01-05

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.
 • tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r., osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie, Al. Wyszyńskiego 6 – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych

Dodatkowe informacje na temat świadczenia można uzyskać pod nr. tel   63 274 60 39 lub 63 274 60 40.

Zarządzenie nr 1/2022 z dnia 03.01.2022 r.

Data publikacji: 2022-01-04

Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy w Strzałkowie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzałkowie.

Załączniki:

 1. Zarządzenie nr 1/2022 z dnia 03.01.2022 r. (plik pdf 336KB)

Zarządzenie nr 9/2021 z dnia 06.12.2021 r.

Data publikacji: 2021-12-21

Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy w Strzałkowie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzałkowie.

Załączniki:

 1. Zarządzenie nr 9/2021 z dnia 06.12.2021 r. (plik pdf 321KB)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Data publikacji: 2021-12-21

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzałkowie.

REFERENT W SEKCJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE (plik pdf 60KB)
 2. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY (plik doc 24KB)
 3. Klauzula rekrutacja (plik pdf 40KB)

Kolonie dla dzieci

Data publikacji: 2021-07-15

Wypoczynek letni dla 30 dzieci rolników z programem profilaktyczno-sportowym w „perle Borów Tucholskich” w OKW „PATRIA”  w Tleniu, w terminie: 22.08.-31.08.2021 r. (turnus 10-dniowy).

Kolonie przeznaczone są dla dzieci w wieku 8-16 lat z województwa wielkopolskiego, z gmin wiejskich do 20 tysięcy mieszkańców.

Szczegóły w załącznikach!

Załączniki:

 1. Ulotka - TLEŃ Patria 22-31.08.2021 (plik pdf 4417KB)
 2. Pismo - Kolonie letnie (plik pdf 85KB)

Wnioski o "Dobry start" wyłącznie drogą elektroniczną i do ZUS

Data publikacji: 2021-06-22

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie informuję, że od 1 lipca 2021 r. nie będzie organem realizującym program "Dobry start".

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

W dniu 15 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start" na rok szkolny 2021/2022. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

Składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, a obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Warto zaznaczyć, że dla rodziców, którzy do tej pory składali wnioski o świadczenie poprzez bankowość elektroniczną (najpopularniejsza forma), PUE ZUS oraz system Empatia zmiana będzie niewidoczna, ponieważ z ich perspektywy składanie wniosków odbędzie się dokładnie w takim samym trybie.

Logo Dobry Start 300 dla ucznia

Zarządzenie nr 6/2021 z dnia 19.05.2021 r.

Data publikacji: 2021-05-24

Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy w Strzałkowie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzałkowie.

Załączniki:

 1. Zarządzenie nr 6/2021 (plik pdf 325KB)

Anonimowi Alkoholicy

Data publikacji: 2021-05-06

Wspólnota AA oferuje spotkania online tłumaczone na PJM oraz z napisami w języku polskim - w każdą niedzielę o godzinie 19.00. Na tych spotkaniach dzielimy się naszymi doświadczeniami związanymi ze zdrowieniem z choroby alkoholowej. Więcej informacji o AA oraz datach innych spotkań można znaleźć na stronie http://www.glusi-aa.pl

Jeżeli mieliby Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z Zespołem AA ds. Osób g/Głuchych i Słabosłyszących tel. 660 467 849 mail: kontakt.aa.glusi@gmail.com

Załączniki:

 1. Plakat - anonimowi alkoholicy (plik pdf 3325KB)

STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce

Data publikacji: 2021-04-15

Informujemy, iż Gmina Strzałkowo otrzymała grant w łącznej kwocie 100 998,00 na wsparcie: Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Informacja o powierzeniu grantu

KOMUNIKAT

Data publikacji: 2021-03-27

W związku z zaistniałą sytuacja epidemiologiczną oraz nowymi zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w okresie od 27 marca do 9 kwietnia 2021 r. informuję, że:

I.  Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2021/2022 obowiązujące od 01.06.2021 r. do 31.05.2022r. będą dostępne w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne w Strzałkowie przy skrzynce podawczej  - parter – Sekcja świadczeń rodzinnych alimentacyjnych i wychowawczych. Wypełnione wnioski proszę, przekazać do Gminnego Ośrodka Pomocy w Strzałkowie za pośrednictwem skrzynki podawczej lub Poczty. W pozostałych sprawach możliwy jest kontakt z pracownikiem sekcji świadczeń rodzinnych alimentacyjnych i wychowawczych po wcześniejszym umówienia terminu wizyty. Kontakt telefoniczny:   63-275-60-18    lub   63-274-60-39

II. Zachowuje się dotychczasowe zasady organizacji pracy:
- W celu ograniczenia bezpośrednich kontaktów wszelkie sprawy załatwiane będą telefonicznie pod nr 63 2750149, 632746037, mailowo ops@gops.strzalkowo.pl, za pośrednictwem platformy ePUAP oraz poprzez umieszczenie korespondencji, wniosków i pism w skrzynce przeznaczonej do tego celu umieszczonej w holu na parterze siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- dopuszcza się obsługę 1 osoby z zachowaniem szczególnej ostrożności.
- Usługi opiekuńcze realizowane są z zachowaniem szczególnych zasad ostrożności w zakresie niezbędnym w stosunku do potrzeb podopiecznych.
- Czasowo zawiesza się prowadzenie zajęć w Świetlicy Środowiskowej w Strzałkowie .
- Wymiana informacji o sposobie załatwienia sprawy między interesantami, a pracownikami GOPS odbywa się w sposób telefoniczny lub elektronicznie oraz za pośrednictwem Poczty.

Kierownik GOPS
/-/ Małgorzata Nowak

WNIOSKI - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ - NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022

Data publikacji: 2021-01-14

Informujemy, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w następujących terminach:

- Od 1 lutego 2021 r. wyłącznie w sposób elektroniczny
- Od 1 kwietnia 2021r. w formie papierowej

INFORMACJA

Data publikacji: 2020-12-29

W związku z pandemią COVID-19, informuję, że od 30.12.2020r do dnia 08.01.2021r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie będzie pracował w sposób zdalny.

Sprawy pilne prosimy kierować pod nr. Tel. 722 368 857 w czasie pracy GOPS, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub na adres email ops@gops.strzalkowo.pl

Dokumenty prosimy wrzucać do urny znajdującej się przy wejściu do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kierownik
Małgorzata Nowak

Wspieraj seniora

Data publikacji: 2020-10-29

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie informuje, że od 20 X 2020 r. został uruchomiony Program wsparcia na rzecz osób powyżej 70 r. życia, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zdobyć artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczaniu zakupów obejmujących w/w artykuły, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Potrzeby można zgłaszać telefonicznie pod nr infolinii 22 505 11 11 lub bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30 pod nr. tel. 63 2750 149.

Koszty zakupów pokrywa senior.

Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze! Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11. To infolinia, która przekieruje Twoje potrzeby do najbliższego ośrodka pomocy społecznej w Twojej okolicy. Ośrodek pomocy społecznej będzie z Tobą w kontakcie i ustali, kto i jakiej formie będzie mógł Ci pomóc.


Czytaj całość publikacji "Wspieraj seniora"

KOMUNIKAT

Data publikacji: 2020-10-22

Z uwagi na wzrost zagrożenia spowodowanego rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19, w celu minimalizacji zarażenia choroba zakaźną od dnia 22 października 2020r. do odwołania wprowadza się zmiany w organizacji pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie.

- Wstrzymuje się bezpośrednią obsługę interesantów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie w siedzibie Ośrodka oraz w terenie.
- W celu ograniczenia bezpośrednich kontaktów wszelkie sprawy załatwiane będą telefonicznie pod nr 63 2750149, 63 2746037, mailowo ops@gops.strzalkowo.pl, za pośrednictwem platformy ePUAP oraz poprzez umieszczenie korespondencji, wniosków i pism w skrzynce przeznaczonej do tego celu umieszczonej w holu na parterze siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- W sprawach niecierpiących zwłoki wymagających pilnej interwencji dopuszcza się obsługę 1 osoby z zachowaniem szczególnej ostrożności.
- Usługi opiekuńcze realizowane są z zachowaniem szczególnych zasad ostrożności w zakresie niezbędnym w stosunku do potrzeb podopiecznych.
- Czasowo zawiesza się prowadzenie zajęć w Świetlicy Środowiskowej w Strzałkowie od dnia 21.10.2020r. do odwołania.
- Wymiana informacji o sposobie załatwienia sprawy między interesantami, a pracownikami GOPS odbywa się w sposób telefoniczny lub elektronicznie oraz za pośrednictwem Poczty.

Kierownik GOPS
/-/ Małgorzata Nowak

Zarządzenie nr 9/2020

Data publikacji: 2020-08-13

Zarządzenie nr 9/2020 z dnia 07.08.2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzałkowie.

Załączniki:

 1. Zarządzenie nr 9/2020 (plik pdf 337KB)

WZNOWIENIE ZAJĘĆ W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W STRZAŁKOWIE

Data publikacji: 2020-05-29

Z dniem 01.06.2020 r. rozpoczynają się zajęcia dla wychowanków Świetlicy Środowiskowej w Strzałkowie. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom i pracownikom placówka została przygotowana zgodnie z rekomendacjami i obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi przeciwdziałania szerzeniu zakażenia SARS-COV-2.

Świetlica będzie czynna w godz od 8.30. do 16.30

Stosując wprowadzone zasady zachęcamy do udziału w organizowanych zajęciach.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania placówki uzyskają Państwo poprzez bezpośredni kontakt z placówką: tel. (63) 2750625

Informacja

Data publikacji: 2020-05-04

W związku z epidemią koronawirusa pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie prowadzą dyżury telefoniczne dla osób przebywających w kwarantannie:

- w godz. 7.30 - 15.30, od poniedziałku do piątku, pod nr tel. 63 2750 - 149
- w każdy dzień tygodnia w godz. 8.00 - 19.00 pod nr tel. 722- 368- 857

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Data publikacji: 2020-04-17

na stanowisko: Referenta ds. organizacyjno - kadrowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzałkowie

Załączniki:

 1. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (plik pdf 32KB)

KOMUNIKAT

Data publikacji: 2020-03-16

W związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, w celu minimalizacji ryzyka zakażeń koronawirusem informuję, że od 16 marca 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie będzie zamknięty dla interesantów.

Wszelkie sprawy należy załatwiać telefonicznie, drogą mailową oraz przez platformę epuap.

Kontakt telefoniczny w godz . 7.30 - 15.30 pod nr tel. 63 2750 149

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2019/2020

Data publikacji: 2019-08-08

Wnioski o ustalenie prawa do:

- ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+) na okres od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r.,

- FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO na okres od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r.,

- ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy) na okres od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2019 r.,

- ŚWIADCZENIA DOBRY START (300+)
będą przyjmowane od 1 sierpnia 2019 r.

Wydawanie oraz przyjmowanie w/w wniosków, wydawanie zaświadczeń oraz decyzji odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w biurze świadczeń rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (parter budynku),
ul. Aleja Prymasa Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 13:00.

Wnioski można składać bezpośrednio w biurze świadczeń rodzinnych lub przez Internet: Emp@tia, bankowość elektroniczna, PUE ZUS.

Tel. kontaktowy 632746039, 632756018

INFORMACJA O ŚWIADCZENIU WYCHOWAWCZYM

Data publikacji: 2019-07-02

Uprzejmie informuję, że z dniem 1 lipca 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 kwietnia o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 17 maja 2019 r., poz. 924) wprowadzająca zmiany w Programie Rodzina 500+.

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze (500+) na każde dziecko ma charakter powszechny i przysługuje niezależnie od dochodu rodziny.

Aby zachować ciągłość przysługiwania świadczenia wychowawczego, wniosek na nowy okres świadczeniowy można złożyć zarówno w lipcu (elektronicznie), w sierpniu (elektronicznie i tradycyjnie), jak we wrześniu br.

W przypadku rodzin, które dotychczas nie otrzymywały świadczenia wychowawczego, jeżeli złożą one wnioski o świadczenie w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się, począwszy od dnia 1 lipca 2019 r.

Wnioski na świadczenie wychowawcze, na nowy okres zasiłkowy można składać:
- od 1 lipca br. elektronicznie przez: Emp@tia, bankowość elektroniczną, PUE ZUS,
- od 1 sierpnia br. także drogą tradycyjną (papierową), osobiście w tutejszym Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzałkowie (biuro świadczeń rodzinnych i wychowawczych - parter budynku Urzędu Gminy), lub za pośrednictwem poczty.

Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną.

INFORMACJE O PROGRAMIE DOBRY START

Data publikacji: 2019-07-02

Dobry start to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Przekierowanie na stronę MRPiPS po kliknięciu w link :
https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

Czytaj całość publikacji "INFORMACJE O PROGRAMIE DOBRY START"

TERMINY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW ORAZ WYPŁATY PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZEŃ W OKRESIE ZASIŁKOWYM 2019/2020

Data publikacji: 2019-07-02

W związku z nowym okresem zasiłkowym 2019/2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie informuje o terminach składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500 plus), świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia Dobry start oraz o terminach rozpatrywania i wypłaty przysługujących świadczeń.

Załączniki:

 1. TERMINY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW ORAZ WYPŁATY PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZEŃ W OKRESIE ZASIŁKOWYM 2019/2020 (plik pdf 47KB)

Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"