Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL

Data publikacji: 2022-07-08

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Gmina Strzałkowo przystąpiła ro realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok.

Data publikacji: 2022-05-09

Logo Wspieraj Seniora

Rada Gminy Strzałkowo podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Strzałkowo do realizacji Programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Moduł II.

 Jest to program, który będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

Realizacja Modułu II ma na celu wsparcie w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom

W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

 • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
 • detektor upadku,
 • czujnik zdjęcia opaski,
 • lokalizator GPS,
 • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

oraz  zakup usługi obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu.

Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Data publikacji: 2022-04-06

Osoby prywatne oraz podmioty udzielające schronienia i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli polsko-ukraińską granicę od 24 lutego 2022 r., mogą otrzymać świadczenie w kwocie 40 zł za osobę dziennie.

Świadczenie może być przyznane każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Świadczenie przysługuje tylko w przypadku, kiedy wnioskujący nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem. Przyznawane jest na podstawie wniosku, za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu.

Świadczenie nie przysługuje, jeśli warunki zakwaterowania lub wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

Załączniki:

 1. Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy (plik doc 40KB)
 2. Załącznik do wniosku (plik pdf 170KB)
 3. Klauzula informacyjna dla osób składajacych wniosek o świadczenie pieniężne w przypadku zakwaterowania obywatela Ukrainy (plik pdf 194KB)

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy

Data publikacji: 2022-03-18

Informujemy, że prawo do skorzystania z jednorazowego świadczenia posiadają obywatele Ukrainy, którzy legalnie wjechali na terytorium Polski od dnia 24 lutego 2022 r. bezpośrednio z terytorium Ukrainy, posiadają nadany numer PESEL i deklarują zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługuje w wysokości 300 zł na osobę i przyznawane jest bez względu na posiadany dochód. Pomoc przeznaczona jest w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w ośrodku pomocy społecznej gminy właściwym ze względu na miejsce pobytu osoby składającej wniosek.

Pomoc przyznaje się na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2022.583)

Załączniki:

 1. WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO / ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ (plik docx 50KB)

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Data publikacji: 2022-03-17

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci jako organizacja pozarządowa, której celem jest dobro dziecka, w odpowiedzi na

 • pogarszającą się sytuację dzieci i młodzieży w zakresie dostępu do publicznej opieki psychologicznej i terapeutycznej,
 • lawinowy wzrost podejmowanych w Polsce przez dzieci prób samobójczych,
 • trudności, z jakimi zmierzyć musiały się dzieci w czasie trwającej już 2 lata pandemii,
 • rosyjską inwazję na Ukrainę i związane z nimi obciążenie psychiczne zarówno dla dzieci jak i dorosłych, tak tych, którzy dziś uciekają i tych, którzy przyglądają się największemu wybuchowi przemocy w tej części świata od II wojny światowej,
 • nasilenie potrzeby skorzystania tu i teraz ze wsparcia w kryzysie

 uruchomiło nową ogólnopolską linię wsparcia psychologicznego:

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży TPD
800 119 119 

Telefon działa codziennie w godz. 14-22.
Połączenia są bezpłatne i anonimowe.

Na linii dyżurują psycholodzy i terapeuci. 

Akademia Rozwoju – Program dla kobiet

Data publikacji: 2022-02-17

Więcej informacji na temat Programu: https://fundacjapfr.pl/akademia_rozwoju

Załączniki:

 1. Program społeczno-rozwojowy „Akademia Rozwoju” (plik pdf 1915KB)

KOMUNIKAT

Data publikacji: 2022-02-02

W związku z odnotowaniem zakażeń koronawirusem wśród pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie, w trosce o wspólne bezpieczeństwo, wprowadza się ograniczenia w pracy jednostki.
Prosimy, aby wszystkie wnioski o udzielenie pomocy świadczonej przez GOPS składane były w miejscu do tego wydzielonym (skrzynka podawcza), znajdującym się na parterze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Szczegółowych informacji nt. świadczeń udzielają pracownicy pod nr tel.:

Świadczenia rodzinne, wychowawcze, alimentacyjne, dodatki osłonowe, dodatki mieszkaniowe
63 2746 039  i  63 2746 040

Pomoc społeczna, Karta Dużej Rodziny
63 2750 149

Zasady korzystania ze świadczeń tut. ośrodka znajdują się w zakładce: Wymagane dokumenty, natomiast wnioski do pobrania są dostępne w zakładce: Druki

ZUS informuje

Data publikacji: 2022-01-27

Rodzinny kapitał opiekuńczy

Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 roku

Załączniki:

 1. Informacje ZUS o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym oraz 500+ (plik pdf 2836KB)

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Data publikacji: 2022-01-11

na stanowisko: Referenta w sekcji świadczeń rodzinnych i wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzałkowie.

Załączniki:

 1. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (plik pdf 250KB)

Dodatek osłonowy

Data publikacji: 2022-01-05

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.
 • tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r., osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie, Al. Wyszyńskiego 6 – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych

Dodatkowe informacje na temat świadczenia można uzyskać pod nr. tel   63 274 60 39 lub 63 274 60 40.

Zarządzenie nr 1/2022 z dnia 03.01.2022 r.

Data publikacji: 2022-01-04

Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy w Strzałkowie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzałkowie.

Załączniki:

 1. Zarządzenie nr 1/2022 z dnia 03.01.2022 r. (plik pdf 336KB)

Zarządzenie nr 9/2021 z dnia 06.12.2021 r.

Data publikacji: 2021-12-21

Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy w Strzałkowie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzałkowie.

Załączniki:

 1. Zarządzenie nr 9/2021 z dnia 06.12.2021 r. (plik pdf 321KB)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Data publikacji: 2021-12-21

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzałkowie.

REFERENT W SEKCJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE (plik pdf 60KB)
 2. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY (plik doc 24KB)
 3. Klauzula rekrutacja (plik pdf 40KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...